Algemene voorwaarden van Veldetuning

 

1.       Definities

 

         Veldetuning: Velde Tuning, gevestigd te Westknollendam, kvk-nummer 34312973;

         Opdracht: de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst;

Koper: de (rechts)persoon en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in opdracht waarvan de diensten worden verricht en/of de goederen worden geleverd;

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Veldetuning en Koper is gesloten in verband met de door Veldetuning voor Koper te verrichten werkzaamheden;

         Levertijd: periode waarbinnen de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te zijn uitgevoerd.

 

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

 

2.       Toepasselijkheid

2.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overige aanbiedingen en Overeenkomsten van Veldetuning en overige rechtsbetrekkingen waarbij Veldetuning goederen en/of diensten levert aan Koper en maken daar dan ook deel vanuit. Partijen kunnen bij overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.

2.2.    De toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

2.3.    Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

2.4.    Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de Overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de Overeenkomst, offerte of overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing.

2.5.    Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

 

3.       Offertes & overige aanbiedingen

3.1.    Een offerte en/of enig ander aanbod van Veldetuning is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2.    Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden Veldetuning niet.

3.3.    Tenzij in de offerte en/of enig ander aanbod een andere termijn is vermeld heeft een offerte een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen, waarna het aanbod vervalt.

3.4.    Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

 

4.       Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

4.1.    De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Koper van een offerte of aanbod.

4.2.    Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Veldetuning.

 

5.       Uitvoering van de Opdracht

5.1.    Met het aanvaarden van de Opdracht rust op Veldetuning een inspanningsverplichting met betrekking tot het uitvoeren van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Veldetuning zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2.    Veldetuning verricht de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst naar eigen inzicht en is daarbij tevens gerechtigd om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door hem aan te wijzen derde.

 

Verstrekken gegevens door Koper

5.3.    Koper is gehouden om alle gegevens waarvan Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan Veldetuning schriftelijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, in de door Veldetuning gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Veldetuning te stellen.

5.4.    Wanneer Koper in gebreke blijft met de in het derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft Veldetuning het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper volledig aan de in het derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan. Veldetuning heeft in dat geval tevens het recht om de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Koper volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.5.    De in de offerte of enige andere aanbieding opgenomen, geschatte, termijn waarbinnen de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst worden verricht, wordt automatisch verlengd met de duur van de periode waarbinnen Koper in gebreke blijft met de nakoming van de krachtens de in het derde lid van dit artikel op hem rustende verplichtingen. De hiervoor bedoelde periode vangt aan op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst en duurt voort tot het moment dat Veldetuning alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens van Koper heeft ontvangen.

5.6.    Koper draagt het risico van iedere schade als gevolg van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig van Koper ontvangen gegevens.

 

6.       Klachten/reclame en onderzoek

6.1.    Klachten over geleverde goederen of verrichte diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk te worden voorgelegd aan Veldetuning.

6.2.    Koper kan jegens Veldetuning geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, wanneer Koper verzuimt een klacht over een dergelijk gebrek aan de door Veldetuning geleverde goederen of door Veldetuning verrichte werkzaamheden uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk in te dienen.

6.3.    Indien er sprake is van consumentenkoop dient Koper 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken de klacht schriftelijk in te dienen

6.4.    Koper dient Veldetuning naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel in de gelegenheid te stellen de verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen te controleren en/of te herstellen. Koper verleent daarbij volledige medewerking en staat Veldetuning toe om kosteloos gebruik te maken van aanwezige hulpmiddelen. Indien Koper deze mogelijkheid niet biedt, vervalt iedere aanspraak van Koper op enige (schade-) vergoeding, herstel of vervanging.

6.5.    Een klacht zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel ontslaat Koper niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

6.6.    Indien Koper niet binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur zijn klacht over de factuur en/of onjuistheden in de factuur schriftelijk bij Veldetuning kenbaar maakt, kan Koper jegens Veldetuning geen beroep meer doen op dit gebrek of deze onjuistheid en dient Koper de factuur volledig aan Veldetuning te voldoen.

6.7.    Indien de klacht door Veldetuning of een geschilbeslechter (rechter, arbiter etc.) gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren. Een en ander ter keuze van Veldetuning, zonder dat Koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

 

7.       Overmacht

7.1.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan Veldetuning niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop Veldetuning geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Veldetuning verhinderen of beperken, ziekte, stakingen, werkonderbrekingen, molest, brand of het verloren gaan van te verwerken materialen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-)leveranciers of andere derden waarvan Veldetuning afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.

7.2.    Indien Veldetuning als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt Veldetuning zich het recht voor de Levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.

7.3.    Indien nakoming van de Overeenkomst door Veldetuning als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

 

8.       Prijzen en tarieven

8.1.    De door de Verkoper opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting, alsmede exclusief eventuele verzendkosten of andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging/offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven product.

8.2.    Verkoper heeft te allen tijden het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte, dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de Koper in rekening te brengen.

 

9.       Facturering en Betaling

9.1.     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de Verkoper aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2.     Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Koper is dan vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling in verzuim en daarmee vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW).In geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Voor Verkopers is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119a BW

9.3.     Elke bevoegdheid van de Koper, zijnde Verkoper tot verrekening of opschorting uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4.     Indien de Koper in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten die worden berekend volgens het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012” voor rekening van de Koper, onverminderd de aan de Verkoper overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

9.5.     Indien door de Verkoper, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de Koper uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

9.6.     In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van de Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

9.7.     Veldetuning behoudt zich te allen tijde het recht voor om van Koper te verlangen dat deze ofwel zekerheid stelt voor de betaling van hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, dan wel over gaat tot (gedeeltelijke) vooruitbetaling van 50 (vijftig) procent. Indien Koper nalaat aan een dergelijk verzoek van Veldetuning te voldoen, is Veldetuning gerechtigd naar zijn keuze en voor zover redelijk de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten tot dat zijn verzoek is ingewilligd, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

 

10.     Eigendomsvoorbehoud

10.1.   Alle geleverde goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud houdt een opschortende voorwaarde in. Door het eigendomsvoorbehoud blijven alle geleverde goederen eigendom van Veldetuning totdat Koper volledig aan al zijn verplichtingen jegens Veldetuning heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud omvat tevens nieuwe goederen die uit de door Veldetuning geleverde goederen worden gemaakt. Onder de (betalings-)verplichtingen van Koper worden eveneens begrepen alle vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder onder meer begrepen: vorderingen tot schadevergoeding met inbegrip van schade voortvloeiend uit eventueel wederverkoopverlies, vorderingen ter vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boetes en dwangsommen.

10.2.   Wanneer de opschortende voorwaarde zoals bedoeld in het eerste lid niet is ingetreden en derhalve op de geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud rust, heeft Koper conform artikel 3:83 lid 2 BW niet de bevoegdheid om de door Veldetuning onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over deze goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven.

10.3.   Na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud is Veldetuning gerechtigd de geleverde goederen terug te halen. Koper stelt Veldetuning daarbij in staat de plaats te betreden waar de goederen zich bevinden en verleent hierbij alle benodigde medewerking, waaronder tevens wordt begrepen het om niet gebruik maken van aanwezige hulpmiddelen zoals energie, hijs- en transportwerktuigen, steigers et cetera, opdat Veldetuning het bezit van de goederen verkrijgt of kan verkrijgen.

10.4.   Wanneer Veldetuning zich op zijn eigendomsvoorbehoud heeft beroepen, is Koper gehouden alle kosten te vergoeden die Veldetuning redelijkerwijs moet maken om de geleverde goederen terug te halen. Koper vergoedt deze kosten binnen vijf dagen nadat Veldetuning hier schriftelijk en aan de hand van een factuur om heeft verzocht. Indien en voor zover Koper als gevolg van de ontbinding door het beroep op het eigendomsvoorbehoud door Veldetuning aanspraak kan maken op ongedaan making van het deel dat door hem reeds is voldaan, is Veldetuning gerechtigd de in dit lid bedoelde kosten met de prestatie van Koper (deels) te verrekenen.

 

11.     Opzegging

11.1.   Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

11.2.   Indien Koper de Overeenkomst tussentijds opzegt, heeft Veldetuning vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag en de periode waarvoor de Overeenkomst nog zou duren als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die redelijkerwijs aan Veldetuning zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na compensatie ter beschikking worden gesteld aan Koper.

11.3.   Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

11.4.   Bij voortijdige beëindiging door Veldetuning ontstaat voor hem een inspanningsverplichting mee te werken aan de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden.

 

12.     Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

12.1.   Indien Koper zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Veldetuning het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling. Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming is overeengekomen zal Koper eerst schriftelijk en gemotiveerd in gebreke worden gesteld en een termijn voor nakoming worden gegeven, alvorens de Overeenkomst door Veldetuning wordt ontbonden.

12.2.   Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Veldetuning het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien Koper bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of aan Koper is verzocht om een vooruitbetaling te verrichten en door Koper geen zekerheid wordt verstrekt of de verstrekte zekerheid naar het oordeel van Veldetuning onvoldoende is en/of door Veldetuning geen (afdoende) vooruitbetaling van Koper is ontvangen.

12.3.   Veldetuning is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Veldetuning kan worden gevergd.

12.4.   Onverminderd het bepaalde in dit artikel, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Veldetuning het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

- Koper de (vrije) beschikking over zijn gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;

-  aan een Koper surseance van betaling is verleend;

-  aan een Koper faillissement is verleend;

-  de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Koper van toepassing is verklaard of Koper onder curatele is gesteld;

-  Koper of een afnemer van Koper niet (meer) beschikt over een wettelijk voorgeschreven vergunning of op enige andere wijze niet (meer) voldoet aan de wettelijke of in het maatschappelijk verkeer geldende vereisten die aan hem worden gesteld;

-  ten laste van Koper beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 1 (één) maand is opgeheven;

-  Koper zijn onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt, beëindigt of ontbindt.

12.5.   Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Koper het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

-  Veldetuning de beschikking over zijn/haar gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;

-  aan Veldetuning surseance van betaling is verleend;

-  Veldetuning failliet is verklaard;

-  Veldetuning zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigt of ontbindt en als gevolg daarvan zijn verplichtingen jegens Koper niet meer kan nakomen.

12.6.   Koper is gehouden om de schade die Veldetuning als gevolg van de ontbinding lijdt en zal lijden, volledig aan Veldetuning te vergoeden. Onder schade wordt in dit lid zowel directe als indirecte schade begrepen.

12.7.   Indien Veldetuning overgaat tot opschorting of ontbinding, is Veldetuning jegens Koper niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.8.   Indien ontbinding van de Opdracht door Veldetuning op grond van dit artikel plaats vindt, worden door deze ontbinding alle door Koper aan Veldetuning verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

 

13.     Aansprakelijkheid en vrijwaring

Aansprakelijkheid

13.1.   Veldetuning is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade bij de Koper of derde, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan door geleverde goederen, verstrekte adviezen, verstrekte ontwerpen en overige door Veldetuning verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen en/of diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Veldetuning.

13.2.   Veldetuning aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dat de geleverde goederen en/of diensten niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese normeringen worden toegepast. Koper dient voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zelf te controleren of de goederen en/of diensten voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.

13.3.   Uitsluitend voor zover Veldetuning toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan Veldetuning worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.

13.4.   De aansprakelijkheid van Veldetuning is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door Koper uit hoofde van de Overeenkomst aan Veldetuning is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van Veldetuning beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door Veldetuning afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van Veldetuning reikt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.

 

Vrijwaringen

13.5.   Koper vrijwaart Veldetuning tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens Veldetuning geleverde goederen en/of diensten.

13.6.   Koper vrijwaart Veldetuning tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Veldetuning. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Veldetuning in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

13.7.   Koper vrijwaart Veldetuning voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens Koper aangeleverde tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en overige aangeleverde informatie.

 

14.     Geheimhouding

14.1.   Koper en Veldetuning verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding heeft geen betrekking op informatie die algemeen bekend is en geen betrekking op vertrouwelijke informatie die, anders dan door niet-naleving van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden, openbaar is geworden.

14.2.   Indien Veldetuning op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Veldetuning zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Veldetuning niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Koper niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

14.3.   Koper en Veldetuning zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

14.4.   Optie: Indien Koper handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en derde lid van dit artikel, is Koper aan Veldetuning – zonder nadere ingebrekestelling – een boete verschuldigd van EUR 15.000,- (vijftienduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van Veldetuning op schadevergoeding op grond van de wet.

 

15.     Eenzijdig wijzigingsbeding

15.1.   Veldetuning is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In een voorkomend geval zal Veldetuning Koper tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Veldetuning overhandigt of stuurt de nieuwe versie van de algemene voorwaarden aan Koper.

15.2.   Tussen de kennisgeving aan Koper en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste 30 (dertig) dagen zitten. Tenzij door Veldetuning een andere termijn wordt aangegeven, treden de wijzigingen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving in werking.

15.3.   Indien Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en de wijziging van de algemene voorwaarden heeft tot gevolg dat aan Koper een prestatie wordt geleverd die wezenlijk afwijkt van de overeengekomen prestatie, heeft deze Koper conform artikel 6:237 sub c BW de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

 

16.     Verjaring/verval

16.1.   Alle rechtsvorderingen jegens Veldetuning, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

 

17.     Geschillen en toepasselijk recht

17.1.   Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

17.2.   Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter..